Dzień 1

28 marca (poniedziałek)

Otwarcie Forum

16:00-16:15

Rola, zadania oraz odpowiedzialność członków komisji przetargowej za zgodne z przepisami prowadzenie postępowania o zp w świetle zmienionych przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

16:15-17:00

Odpowiedzialność zamawiającego z tytułu naruszenia dfp w zamówieniach publicznych do progu 130 tys. zł w świetle nowych regulacji prawnych

17:00-17:45

Przerwa

17:45-18:00

Klauzule abuzywne w umowach o zp (rodzaje postanowień umownych, jakich nie może przewidywać zamawiający w projektowanej umowie) a odpowiedzialność za naruszenie dfp w tym zakresie

18:00-18:45

Kolacja

20:00

Dzień 2

29 marca (wtorek)

Odpowiedzialność zamawiającego za waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w świetle zmienionych przepisów ustawy o dfp

9:00-9:45

Najistotniejsze problemy związane z realizacją projektów UE (projekty UE a COVID-19; niezachowanie terminu realizacji projektu; nieosiągnięcie zakładanych efektów; nieprawidłowości w zamówieniach publicznych; zmiana umowy o zamówienie)

09:45-10:30

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w za-kresie inwentaryzacji (możliwe naruszenia dyscypliny w zakresie inwentaryzacji; nieprawidłowości stwierdzane w ramach kontroli RIO; odpowiedzialność kierownika jednostki a odpowiedzialność głównego księgowego i przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej; CUW a odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nadzoru)

10:30-11:15

Przerwa

11:15-11:30

Błędy, jakich należy unikać w kontaktach z dziennikarzami i w mediach społecznościowych. Jak dbać o dobry wizerunek (sposoby skutecznego komunikowania się z mieszkańcami za pomocą telewizji, radia, prasy czy Internetu; wizerunek kierownika w mediach społecznościowych – błędy, których należy unikać)

11:45-12:30

Sygnaliści i sygnalizowanie nieprawidłowości jako nowy obowiązek zapobiegania naruszeniem prawa i nadużyciom

12:30-13:15

Przerwa obiadowa

13:15-15:00

Rozkład odpowiedzialności wykroczeniowej za przestrzeganie przepisów prawa pracy pomiędzy osobę kierującą zakładem pracy a kierownika jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej

15:00-15:45

Formuły dyscyplinowania i motywowania pracowników w kontekście prawa pracy jako środki sprzyjające podnoszeniu efektywności działania organizacji

15:45-16:30

Zasady działania kas zapomogowo-pożyczkowych zgodnie z nową ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku

16:30-17:15

Kolacja

18:30

Dzień 3

30 marca (środa)

Otwarte dane a dostęp do informacji publicznej - nowa ustawa, nowe obowiązki (Kto jest zobowiązany do otwierania danych i udostępnienia informacji publicznej oraz komu należy je udostępniać?)

09:00-09:45

Ochrona danych osobowych w systemie ochrony sygnalistów (czy wdrożenie systemu ochrony sygnalistów wymaga nowych lub dodatkowych procedur, kto odpowiada za prawidłowe zorganizowanie procedur ochrony sygnalistów w kontekście ochrony danych osobowych – czego i od kogo wymagać, jakie dokumenty sporządzić, aby zapewnić rozliczalność i uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych)

09:45-10:30

Decyzje Prezesa UODO adresowane do sektora publicznego - jak nie narazić się na odpowiedzialność (przegląd decyzji i istotne wnioski; czego nauczyła nas „sprawa Aleksandrowa Kujawskiego”; jak przygotować się na kontrolę Prezesa UODO; wyjaśnienia dotyczące współpracy z Prezesem UODO)

10:30-11:15

Zakończenie Forum

11:15

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie!