Dzień 1

28 marca (poniedziałek)

Otwarcie Forum

16:00-16:15

Dobre praktyki w obszarze cyberbezpieczeństwa okiem audytora

16:15-17:00

Odpowiedzialność zamawiającego z tytułu naruszenia dfp w zamówieniach publicznych do progu 130 tys. zł w świetle nowych regulacji prawnych

17:00-17:45

Przerwa

17:45-18:00

Klauzule abuzywne w umowach o zp (rodzaje postanowień umownych, jakich nie może przewidywać zamawiający w projektowanej umowie) a odpowiedzialność za naruszenie dfp w tym zakresie

18:00-18:45

Kolacja

20:00

Dzień 2

29 marca (wtorek)

Odpowiedzialność zamawiającego za waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w świetle zmienionych przepisów ustawy o dfp

9:00-9:45

Nieprawidłowa realizacja projektu unijnego z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19 – odpowiedzialność karna i z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

09:45-10:30

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w za-kresie inwentaryzacji (możliwe naruszenia dyscypliny w zakresie inwentaryzacji; nieprawidłowości stwierdzane w ramach kontroli RIO; odpowiedzialność kierownika jednostki a odpowiedzialność głównego księgowego i przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej; CUW a odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nadzoru)

10:30-11:15

Przerwa

11:15-11:30

Błędy, jakich należy unikać w kontaktach z dziennikarzami i w mediach społecznościowych. Jak dbać o dobry wizerunek (sposoby skutecznego komunikowania się z mieszkańcami za pomocą telewizji, radia, prasy czy Internetu; wizerunek kierownika w mediach społecznościowych – błędy, których należy unikać)

11:45-12:30

Przerwa obiadowa

12:30-14:15

Sygnaliści i sygnalizowanie nieprawidłowości jako nowy obowiązek zapobiegania naruszeniem prawa i nadużyciom

14:15-15:00

Działania kas zapomogowo-pożyczkowych zgodnie z nową ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku

15:00-15:45

Otwarte dane a dostęp do informacji publicznej – nowa ustawa, nowe obowiązki (kto jest zobowiązany do otwierania danych i udostępnienia informacji publicznej oraz komu należy je udostępniać)

15:45-16:30

System ochrony sygnalistów w kontekście ochrony danych osobowych

16:30-17:15

Kolacja

18:30

Dzień 3

30 marca (środa)

Rozkład odpowiedzialności wykroczeniowej za przestrzeganie przepisów prawa pracy pomiędzy osobę kierującą zakładem pracy a kierownika jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej

09:00-09:45

Formy dyscyplinowania i motywowania pracowników w kontekście prawa pracy jako środki sprzyjające podnoszeniu efektywności działania organizacji?

09:45-10:30

Rola, zadania oraz odpowiedzialność członków komisji przetargowej za zgodne z przepisami prowadzenie postępowania o zp w świetle zmienionych przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

10:30-11:15

Zakończenie Forum

11:15

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie!