Poniżej znajduje się harmonogram Forum z 2022 roku.

Harmonogram na 2023 rok jest w przygotowaniu i zostanie opublikowany wkrótce.

Dzień 1

5 grudnia 2022 r. (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

14:00 - 16:00

Otwarcie Forum

16:00-16:15

I BLOK MERYTORYCZNY

16:15-18:30

Odpowiedzialność zamawiającego za waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Najczęściej stosowane klauzule waloryzacyjne w praktyce

Stanowisko Prokuratorii Generalnej RP w sprawie okoliczności zmiany umowy o zamówienie publiczne z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen - (waloryzacja wynagrodzenia)

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za wydanie pracownikowi polecenia służbowego naruszającego obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie zamówień publicznych

Czas wolny

18:30 - 20:00

Kolacja

20:00

Dzień 2

6 grudnia 2022 r. (wtorek)

Śniadanie

7:30 - 9:00

II BLOK MERYTORYCZNY

9:00-13:15

Elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany a podpis osobisty w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

Zapomniany obowiązek, czyli nieco informacji o rejestrze korzyści

(przepisy a rzeczywistość; rejestr jako element systemu antykorupcyjnego; korzyści istnienia rejestru; jawność życia publicznego kontra prawo do prywatności; konsekwencje naruszenia obowiązków)

Oświadczenia majątkowe – niepotrzebna uciążliwość czy słuszny obowiązek

(plusy i minusy obowiązujących rozwiązań; społeczna kontrola; odpowiedzialność osób składających oświadczenia; obowiązki ich odbiorców oraz narzędzia weryfikacji przedłożonych dokumentów; przyszłość i kierunki zmian)

Przerwa

11:15-11:45

Odpowiedzialność kadry zarządzającej jsfp za realizację projektu w nowej perspektywie unijnej 2021–2027

(podstawy negatywnych skutków finansowanych dla jsfp – stwierdzenie nieprawidłowości, korekta finansowa, wymiar korekty; negatywne konsekwencje dla kadry zarządzającej jsfp – odpowiedzialność karna, odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność pracownicza)

Wirtualni asystenci - robotyzacja procesów w jednostkach administracji publicznej

(sposoby usprawniania obiegu dokumentów finansowych przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych)

Przerwa obiadowa

13:15-15:00

III BLOK MERYTORYCZNY

15:00-17:15

API – wymagania dla udostępniania danych w jednostkach sektora publicznego

(metody automatycznej komunikacji między różnymi systemami informatycznymi)

Strategia cyfryzacji państwa na lata 2022-2024

(kierunki rozwoju informatycznego Polski ze szczególnym uwzględnieniem usług chmurowych)

Prewencja stresu zawodowego oraz mapowanie stresorów w miejscu pracy i życiu osobistym. Sposoby niwelowania poziomu stresu w pracy kadry kierowniczej jsfp

(utajone objawy stresu; rodzaje stresu i różne jego symptomy; identyfikacja źródeł stresu; sposoby niwelowania poziomu stresu długofalowego i krótkich uderzeń stresu; najskuteczniejsze indywidualne metody niwelowania własnego stresu; przełamywanie drogi stresu: „alarm – odporność – wyczerpanie” oraz szybkie uspokojenie)

Czas wolny

17:15 - 18:30

Kolacja

18:30

Dzień 3

7 grudnia 2022 r. (środa)

Śniadanie

7:30 - 9:00

IV BLOK MERYTORYCZNY

9:00 - 11:15

Zmiany w przepisach o rodzicielstwie

(nowy krąg osób uprawnionych do szczególnej ochrony stosunku pracy, obowiązek przywrócenia osób powracających do pracy z urlopów rodzicielskich, nowe rozwiązania dotyczące urlopów rodzicielskich i urlopów ojcowskich)

Dyrektywa dot. równowagi życia zawodowego i prywatnego w polskich przepisach

(dyrektywa dot. równowagi życia zawodowego i prywatnego w polskich przepisach: reforma zawierania umów o pracę na okres próbny i na czas określony oraz reguł ich rozwiązywania, równoległe dodatkowe zatrudnienie w kontekście dopuszczalności realizacji zadań, założenia elastycznej organizacji czasu pracy, dodatkowe dni wolne od pracy oraz urlopy opiekuńcze jako forma uelastyczniania pracy i godzenia obowiązków zawodowych z obowiązkami prywatnymi)

Koncepcje i perspektywy rozwojowe pracy zdalnej

(praca zdalna w ujęciu stałym, okresowym oraz okazjonalnym, a także incydentalnym; praca zdalna jako koncepcja rozwoju życia zawodowego i godzenia z obowiązkami rodzinnymi; aspekt bhp i kosztów organizacji pracy zdalnej jako obciążających pracodawcę nowych obowiązków)

Zakończenie Forum

11:15

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie!