HARMONOGRAM

Temat przewodni: Newralgiczne zmiany w zakresie uprawnień i obowiązków kierowników jsfp – nowa ustawa Pzp, zmiany w kontroli zarządczej i audycie, kontrola UODO, dokumentacja pracownicza a rodo, nowe obowiązki kierownictwa w procesie informatyzacji podmiotu.

Dzień I – 9 grudnia (poniedziałek)
14.00 – 16.00 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM

16.00 – 16.15

Zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego za poprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zp w świetle przepisów nowej ustawy Pzp.

16.15 – 17.00

Odpowiedzialność zamawiającego z tytułu naruszenia dfp w zamówieniach publicznych do progu 30 tys. euro – najczęściej spotykane przypadki w praktyce.

17.00 – 17.45

17.45 – 18.00 Przerwa

Odpowiedzialność kierownika zamawiającego za wprowadzane zmiany do treści zawartych umów w praktyce i orzecznictwie, z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy Pzp.

18.00 – 18.45

od godz. 20.00 Uroczysta kolacja
Dzień II – 10 grudnia (wtorek)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia jako pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zp w praktyce i kontroli, z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy Pzp.

9.00 – 9.45

Stres w pracy kierownika jednostki

 • kierowanie zespołem, motywowanie pracowników,
 • stres związany z presją czasu,
 • równowaga między pracą a życiem prywatnym – jak o nią zadbać.

9.45 – 10.30

Kontrola zarządcza i audyt

 • planowanie i rozliczanie działalności a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

10.30 – 11.15

11.15 – 11.45 Przerwa

Preferencje w spłacie należności stanowiących dochody jednostki sektora finansów publicznych – odpowiedzialność kierownika jsfp

 • podstawy prawne stosowania preferencji w spłacie należności publiczno-prawnych stanowiących dochody jednostki sektora finansów publicznych [podatki, opłaty, niepodatkowe należności budżetowe, koszty egzekucyjne, kary pieniężne i in. należności podlegające zwrotowi do budżetu],
 • przesłanki zastosowania ulgi – interes publiczny i interes indywidualny,
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za delikt niezgodnego z prawem umorzenia należnego dochodu.

11.45 – 12.30

Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej w ujęciu personalnym, wykroczeniowym i karnym

 • jakie dane możemy gromadzić od osób kandydujących do pracy
  i przyjmowanych do pracy,
 • jakie mogą być konsekwencje niepełnego gromadzenia danych – pominięcie danych, konsekwencje prowadzenia niepełnej dokumentacji czasu pracy i dokumentacji urlopowej,
 • znaczenie gromadzenia danych dla prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych i ich rozliczania w trakcie trwania stosunku pracy.

12.30 – 13.15

13.15 – 15.00 Przerwa obiadowa

Konsekwencje nieprawidłowych zapisów regulaminów pracy dla kierowników zakładów pracy

 • braki unormowań w zakresie czasu pracy, urlopu wypoczynkowego oraz kar porządkowych jako przejaw niedoskonałości w zarządzaniu zakładem pracy skutkującym odpowiedzialnością pracodawcy,
 • przykłady zapisów wewnątrzzakładowych jako warunek delegowania uprawnień i odpowiedzialności kierowników,
 • zapisy wewnątrzzakładowe a tworzenie zakresów obowiązków,
 • najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców.

15.00 – 15.45

Odpowiedzialność wykroczeniowa i karna osób kierujących pracownikami i pracodawcy wobec niedopełnienia podstawowych obowiązków z zakresu dokumentacji pracowniczej

 • brak lub niewłaściwa ocena ryzyka zawodowego,
 • brak lub niewłaściwie opracowane programy szkoleń,
 • niewłaściwe dopełnienie obowiązku poddania szkoleniom wstępnym
  i okresowym bhp, a także wstępnym i okresowym badaniom lekarskim,
 • status osób niepełnosprawnych.

15.45 – 16.30

Konsekwencje outsourcingu zadań, zasobów i ludzi dla jednostek sektora finansów publicznych

 • warunki prawne i organizacyjne outsourcingu IT w jsfp,
 • kiedy warto delegować zadania i zasoby do podmiotów zewnętrznych,
 • powierzanie danych a odpowiedzialność za ich przetwarzanie.

16.30 – 17.15

od godz. 18.30 Kolacja
Dzień III – 11 grudnia (środa)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Odpowiedzialność kierownictwa za informatyzację podmiotu w świetle aktualnych przepisów

 • rola kierownika w organizacji pracy działu IT,
 • dostęp do zasobów informatycznych i ich bezpieczeństwo,
 • zarządzanie ciągłością działania placówki.

9.00 – 9.45

Monitoring gminny/powiatowy/wojewódzki a monitoring pracowniczy - interpretacja przepisów, trudności w stosowaniu

 • różnice dotyczące regulacji dotyczących poszczególnych rodzajów monitoringu,
 • jakie wymogi spełnić przy wprowadzania i korzystaniu z monitoringu,
 • kto odpowiada za przestrzeganie przepisów o monitoringu.

9.45 – 10.30

Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jak uniknąć błędów i przygotować się na jej przejście

 • przepisy dotyczące kontroli Prezesa UODO,
 • problemy postępowania kontrolnego – wątpliwości dotyczące stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 • praktyczne wskazówki, jak przygotować się do kontroli.

10.30 – 11.15

WŚRÓD PRELEGENTÓW

ZGŁOSZENIA

Paja

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35