Dzień 1

6 grudnia 2023 r. (środa)

Rejestracja uczestników

13:00 - 15:00

Otwarcie Forum

15:00-15:15

I BLOK MERYTORYCZNY

15:15-17:30

Odpowiedzialność zamawiającego za ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części a stosowanie pzp lub przepisów wyłączających stosowanie pzp

dr Ewaryst Kowalczyk

Uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami – przedłużone ramię pracodawcy

Marek Choczaj

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy a odpowiedzialność zamawiającego z tytułu dyscypliny finansów publicznych

Jacek Jerka

Czas wolny

17:30-19:30

Kolacja

19:30

Dzień 2

7 grudnia 2023 r. (czwartek)

Śniadanie

7:00 - 9:00

II BLOK MERYTORYCZNY

9:00-11:15

Granice możliwości – praktyczne problemy w zapewnianiu przez podmioty publiczne dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

Waldemar Witer

Odpowiedzialność kierownika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu kontroli zarządczej

dr Małgorzata Borowik

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021–2027 – obowiązki kierownika jednostki

dr Grzegorz Karwatowicz

Przerwa

11:15-11:45

III BLOK MERYTORYCZNY

11:45-14:00

Kontrola systemu AML sprawowana przez organy publiczne – zakres obowiązków i odpowiedzialność

dr Krzysztof Wygoda

Zastosowanie chmury obliczeniowej w jednostkach sektora finansów publicznych a ochrona danych osobowych

dr Beata Konieczna-Drzewiecka

Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za działania inspektora ochrony danych

Agnieszka Kozłowska

Przerwa obiadowa

14:00-15:30

IV BLOK MERYTORYCZNY

15:30-18:30

Automatyzacja procesów w administracji publicznej – czy wyeliminuje nie tylko błędy urzędnika, ale i samego urzędnika?

Piotr Ślęzak

Praktyczne aspekty ustawy o e-Doręczeniach

Sylwester Szczepaniak

Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów dyrektywy work-life balance

Łukasz Paroń

Gospodarowanie środkami funduszu świadczeń socjalnych – ustawa czy regulamin?

Łukasz Paroń

Czas wolny

18:30 - 19:00

Kolacja

19:00

Dzień 3

8 grudnia 2023 r. (piątek)

Śniadanie

7:00-9:00

V BLOK MERYTORYCZNY

9:00-11:15

Niezłożenie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zp oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie ich z tego postępowania

Agnieszka Szulakowska

Postępowanie przed komisją orzekającą pierwszej instancji przy RIO

r. pr. Eliza Grabowska-Szweicer

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w podmiotach publicznych jako fundament cyfrowej administracji

Jacek Orłowski

Zakończenie Forum

11:15

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie tylko do 23 listopada!