Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych w projektach unijnych, a także kontroli i nieprawidłowości w projektach, korekt finansowych i procedur zwrotu środków unijnych oraz postępowań odwoławczych w przypadku negatywnej oceny projektu i nieprzyznania dotacji unijnej, procesowo zaangażowany w szereg postępowań kontrolnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

W latach 2007–2011 jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego koordynował działania związane z weryfikacją udzielanych przez beneficjenta zamówień publicznych, w tym dokonywał kontroli doraźnych obejmujących dokumentację przetargową i ustalał korekty finansowe. Współtworzył również system nakładania korekt finansowych dla dolnośląskiego RPO oraz wytyczne w sprawie udzielania zamówień publicznych do 14 000 euro. Był wielokrotnie nagradzany za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Przeprowadził blisko 200 szkoleń (w zakresu zamówień i finansów publicznych oraz pomocy publicznej, w tym funduszy UE), w których uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni publicznych, a także przedsiębiorcy (przedstawiciele spółek publicznych, w tym komunalnych, przedstawiciele jednostek służby zdrowia i instytucji kultury).

Pozostali prelegenci